Helsebringende spikersuppe?!

”Ei avgjerd om lokalisering av eit nytt sjukehus til erstatning for to etablerte lokalsjukehus, vert følgd med stor merksemd. Det vil derfor naturleg nok vere stor interesse for korleis både analyser, argumentasjon og vektlegginga av ulike moment skjer. Både lokalisering av SNR og innhald skal avgjerast i lys av innbyggjarane sine behov for spesialisthelsetenester, nasjonale og regionale føringar, sikring av rekruttering og robuste fagmiljøutvikling, medisinsk og teknologisk utvikling, samferdselutvikling, og ikkje minst samarbeid med viktige aktørar som kommunane, andre helseføretak med fleire. Desse faktorane må haldast saman med føretaket si eiga evne til å utvikle fag og organisasjon, omstille og effektivisere drifta og på den måten verte innpassa i den langsiktige økonomiske bereevna. Helse Møre og Romsdal ønskjer derfor gjennom denne høyringa å synleggjere kva moment og vurderingar som er viktige for utviklinga av helseføretaket og det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Innspela som kjem til dette vil verte innarbeida i grunnlaget for avgjerda. Ulike tema som ein ønskjer spesiell tilbakemelding på, er tydeleggjort i høyringsbrevet”

Slik lyder de to siste avsnittene i forordet til idéfasedokumentet «Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) – Høyringsrapport» som direktør Eidsvik sendte ut på høring i går kveld. I høringsbrevet fortsetter Eidsvik slik:

”Høyringstema: Høyringsrapporten omtalar dei aspekta som er relevante for avgjerd kring idéfasen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Prosjektet skal vere forankra i dei strategiske planane for utviklinga av spesialisthelsetenestetilboda både i Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF. I tillegg til generelle tilbakemeldingar, ønskjer helseføretaket spesielt tilbakemeldingar på følgjande punkt: Føretaksperspektivet, samhandlingsreforma, desentraliserte spesialisthelsetenester og økonomisk berekraft” (overskriftene)

Direktør Eidsvik vil ha generelle tilbakemeldinger og mer spesielt på heller perifere tema, der tilbakemelding på de viktigste spørsmålene som valg av sykehustomt og sykehusets innhold og omfang ikke etterspørres i det hele tatt!

Er det ut fra høringsbrev og idéfasedokument mulig å svare på de viktigste spørsmålene? Vårt svar er ett kontant nei. Og nå begynner det virkelig å haste. Om knapt fire måneder skal styret i Helse Møre og Romsdal fatte en endelig beslutning om plassering av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Den viktigste beslutningen for befolkningens helse for tiår fremmover. Idéfasedokumentet gir på ingen måte noe tilfredsstillende beslutningsgrunnlag hverken for valg av tomt, innhold eller omfang, av den enkle grunn at dette knapt er beskrevet noe sted i dokumentet.

Først litt om ett annet idéfasedokument. Helseforetaket Vestre Viken skal også bygge nytt sykehus for sine innbyggere. I den sammenheng behandles idéfasedokumentet i foretaksstyret den 16. desember 2013. Ett omfattende dokument på 119 sider sendes ut på høring med høringsfrist 28. februar 2014. Det beskriver i detalj de forskjellige tomtealternativer og har en klar anbefaling – Brakerøya i Drammen (kapittel 9). Det beskriver i detalj sykehusets innhold og omfang. Kort fortalt: samlokalisering av funksjonene fra dagens sykehus i Drammen og Kongsberg, samt samling av psykisk helse og rus på sykehusnivå. Den 28. april vedtar styret i Vestre Viken at nytt sykehus skal bygges på Brakerøya som anbefalt i idéfasedokumentet. Det tas forbehold om funksjonsfordeling i påvente av nasjonal helseplan.

Så tilbake til idéfasedokumentet SNR. Her finner vi ingen anbefaling mht. foreliggende tomtealternativer. Det nærmeste man kommer er en opplisting av hva man tenker skal gå inn i en vurdering (kapittel 8.2). Her ber altså direktør Eidsvik om høringssvar på valg av sykehustomt uten at det foreligger noen som helst anbefaling fra helseforetaket.
Når det gjelder sykehusets innhold og omfang er dette bare delvis beskrevet i dokumentet under kapittel 9 «Heilskapleg drøfting». Det mest interessante her er opplisting av funksjoner som kanskje/kanskje ikke skal ha sengeplasser og døgnberedskap der Eidsvik på side 50/51 sier følgende:

«Det skal også vere tilbod om: Øyre/nase/hals, auge, tann/kjeve, kreft, barn, nevrologi, hud, revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, m.m.-men her er ein nøydd til å greie ut nærare kring omsorgsnivå, opningstider og vaktordningar og høvet til desentrale poliklinikkar/dagbehandling, og kanskje også mogelegheiter for å engasjere avtalespesialistar etc. Dette er naudsynt å sjå nærare på gitt dei overordna føringane og strategiane Helse Møre og Romsdal må rette seg etter, i tillegg til den utfordrande økonomiske situasjonen helseføretaket står i pr. i dag og berekrafta for framtida også med tanke på kvaliteten i tenestene»

Her ber altså direktør Eidsvik om høringssvar på alt mulig utenom sykehusets innhold og omfang, og lar det igjen henge i lufta hva hun har tenkt å putte inn i sykehuskroppen, samt at hun mer enn klart signaliserer at en god del av dagens funksjoner vil bli sentralisert til en helt annen sykehuskropp sør for Romsdalsfjorden. Tør vi minne direktør Eidsvik på føringen fra helseminister Høie som sier at det nye fellessykehuset skal være bedre enn summen av dagens to sjukehus med tanke på omfang og kvalitet? Det er kanskje ikke nødvendig ettersom hun selv refererer til det samme på side 2 i infoskriv til befolkningen på helseforetakets hjemmesider.

Idéfasedokumentet som nå sendes ut på høring mangler rød tråd, der sykehuset i Volda vies nesten like stor oppmerksomhet som nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Innholdsmessig bærer det preg av en mengde klipp og lim fra vedtak, regionale og nasjonale føringer. Det inneholder mange fine formuleringer, men har ingen substans og det gir ikke grunnlag for konkrete tilbakemeldinger på de spørsmål direktør Eidsvik stiller i høringsbrevet – eller de spørsmål hun burde ha stilt.

For snart to år siden offentliggjorde direktør Eidsvik innstilling til utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal – herunder sitt valg av sykehusløsning. I mellomtiden har direktøren kokt spikersuppe,
i går servert som idéfasedokumentet. Vel bekomme!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s