Sak 2017/61 – Tilbod barn og unge i HMR

Styret i helseforetaket skal i dag behandle Sak 2017/61 som vil legge føringer for hvordan sykehustilbudet til barn og unge i nordfylket skal utformes i SNR. Det skjer mer enn tre år etter at daværende direktør Astrid Eidsvik fremla sitt «Idéfasedokument», som ikke ga noen klar anbefaling vedrørende tilbudets innhold og omfang. Direktør Remme sitt forslag til vedtak er tilsynelatende solid forankret, men samtidig ikke presist nok til å være avgjørende for sakens endelige utfall.

Direktøren bygger sitt forslag til vedtak på den interne arbeidsgruppen sine anbefalinger og ROS-analyse gjennomført av konsulentfirmaet PwC. Begge deler er grundige arbeider og indirekte resultat av den dyrkjøpte erfaring helseforetaket gjorde seg i Sebastian-saken med påfølgende krass kritikk fra Helsetilsynet.

Direktøren foreslår for styret at HMR slutter seg til arbeidsgruppens hovedanbefaling og legger til grunn at det skal være et tilbud med døgnsenger for barn og barnelege i døgnvakt i SNR, samt videreføring av dagens tilbud ved Ålesund sykehus. I praksis vil det være modell A, som i følge PwC også er den modellen som gir minst risiko.

Men direktør Remme foreslår også å sende saken ut på høring, der styret nødvendigvis må ta ny stilling i februar neste år, da man samlet skal behandle foretakets utviklingsplan. Først da vil styret kunne gjøre vedtak om nøyaktig dimensjonering og organisering, herunder vurdere driftsøkonomi som vil bli vesentlig dårligere ved valg av modell A.

Her kan man frykte at styret til slutt gjør vedtak om det nest beste. Sterke krefter i sørfylket ser dessverre ut til å mene at det får holde for befolkningen i nordfylket.