Beste høringsuttalelse…

Høringsfristen for helseforetakets regionale konsekvensutredning er utløpt. I overkant av 60 uttalelser fra privatpersoner, organisasjoner og offentlige instanser er nå lagt ut på foretakets hjemmesider. Uttalelsene varierer stort i innhold og omfang. Kanskje den beste er ført i pennen av Norsk Sykepleierforbund. Uttalelsen fra NSF leser du her.

Helsebringende spikersuppe?!

”Ei avgjerd om lokalisering av eit nytt sjukehus til erstatning for to etablerte lokalsjukehus, vert følgd med stor merksemd. Det vil derfor naturleg nok vere stor interesse for korleis både analyser, argumentasjon og vektlegginga av ulike moment skjer. Både lokalisering av SNR og innhald skal avgjerast i lys av innbyggjarane sine behov for spesialisthelsetenester, nasjonale og regionale føringar, sikring av rekruttering og robuste fagmiljøutvikling, medisinsk og teknologisk utvikling, samferdselutvikling, og ikkje minst samarbeid med viktige aktørar som kommunane, andre helseføretak med fleire. Desse faktorane må haldast saman med føretaket si eiga evne til å utvikle fag og organisasjon, omstille og effektivisere drifta og på den måten verte innpassa i den langsiktige økonomiske bereevna. Helse Møre og Romsdal ønskjer derfor gjennom denne høyringa å synleggjere kva moment og vurderingar som er viktige for utviklinga av helseføretaket og det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Innspela som kjem til dette vil verte innarbeida i grunnlaget for avgjerda. Ulike tema som ein ønskjer spesiell tilbakemelding på, er tydeleggjort i høyringsbrevet”

Les mer her…

Soga om sjukehuset som ikkje skulle ribbast 2

Senhøstes i fjor bebudet direktør Astrid Eidsvik en rekke strukturelle endringer i HMR, som blant annet omfattet samling av akutt og fødefunksjoner. Det hele ble imidlertid kontant skutt ned av Helseminister Bent Høie i slutten av november. I bloggoppslaget «Sjakk, Dronning» fremsatte vi i den sammenheng følgende spådom:

«Neste trekk er å gjennomføre samling av funksjoner som ikke berører akutt- og fødetilbud på en måte som strider mot regjeringserklæringen. I praksis betyr det samling av ØNH, øyeavdeling, alderspsykiatri og såkalte «dobbeltfunksjoner» på rett side av brettet, det vil si i Ålesund»

Les mer her…

Beredskapsbløffen…

Den 14. mars leser man i nettutgaven av Tidens Krav at ordfører Øyen i brev til helseminister Høie, uttrykker bekymring for helikopterbasen i Kristiansund hvis det fremtidige fellessykehuset «feilplasseres» for langt sør. For offshoreberedskap gjelder en absolutt tretimersregel for å få pasienten til sykehus, sier Øyen. Han har bedt Statoil om svar på hva konsekvensen blir, hvis sykehuset plasseres slik at regelen brytes.
For øvrig liker ikke Øyen at pasienter flys til andre byer, og sier det er meningsløst med et senter for pårørende om pasientene flys til Trondheim…

Les mer her…

Der AMK Prozeß 2

Josef K. hadde tapt sin sak i første instans, men i forbindelse med domsavsigelsen ba dommeren ham om å klage til Høyesterett. En ankebehandling ville øke sakens legitimitet, sa dommeren, og Josef K. hadde ikke valg. Slik gikk det til at Josef K. fikk berammet sin sak,
№ 98-13 til torsdag den 12. desember 2013. Det var den eneste mulige dagen, men i god tid før jul. Josef K. forberedte seg vel på at saken skulle tas opp til fornyet behandling…

Les mer her…

Ja takk, begge deler…

Ole Brum

I februar kunne helseminister Gahr-Støre fortelle om iherdig arbeid med å overbevise Finansdepartementet om at helseforetak med god økonomi skulle kunne få “noe slakkere tøyler”. Vi har hatt våre bange anelser om skjemt valgflesk helt siden januar i år, og vi så i krystallkula at Gahr-Støre ville ha konklusjonen klar i god tid før valget til høsten.

Den 12. juni kom det også klarsignal som åpner for redusert krav til egenandel for nye byggeprosjekter. Gahr-Støre kan ikke love at nye sykehus kommer raskere på plass, men det åpner for andre parallelle prosjekter, sier han. Det var akkurat dette et trønderdominert styre i Helse Midt-Norge trengte for å kunne gjøre et hastevedtak om bygging av nytt psykiatribygg for akuttpsykiatri på Østmarka…

Les mer her…

Helseforetaket som ikke kunne synke 1

Titanic

Helseforetakene gjør store og små vedtak. Noen ganger prinsipielle med signaleffekt i forhold til fremtidige sådanne. Helse Møre og Romsdal gjorde forleden dag et vedtak som åpner for redusert rammebevilgning fra moderforetaket Helse Midt Norge. Ved hjelp av styreleder John Harry Kvalshaug sin dobbeltstemme ble det etter forslag fra nestleder Petter Bjørdal gjort vedtak som i verste fall åpner for redusert rammebevilgning med hele 19 millioner.

Les mer her…

Seirer fornuften til slutt?

Entydige anbefalinger i rapporten fra Oslo Economics trekkes ikke uventet i tvil i dagens utgave av Tidens Krav der rapporten omtales som «Hervik 2». Umiddelbart tenker vi nok at dette må være ment som en hedersbetegnelse? Les rapporten og relaterte avisoppslag nedenfor…