Direktør Andersen og arven etter Bovim

Det er vel en uke siden rektor ved NTNU og tidligere direktør i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim, kunne sole seg i glansen av Moser-parets nobelpris i medisin. Bølgene av glede ved universitetet har ikke lagt seg, før helt andre bølger skyller over HMN. Styreleder Styve Holte går på dagen og Bovims arvtaker i direktørstolen, Trond Michael Andersen, blir sparket av helseminister Høie dagen etter, bare 14 måneder etter at han tiltrådte stillingen. Hvorfor gikk det slik? Noe av årsaken til Andersens sorti kan kanskje forklares med arven etter Bovim…

Les mer her…

Ordføreren mot pasientstrømmen…

I oppslaget «Sex, løgn og videotape» skrev vi om udokumenterte utsagn og feilinformasjon i Kristiansund og omegn næringsforening sin propagandavideo. Da i forhold til offshoreberedskap og plassering av nytt fellessykehus i Nordmøre og Romsdal. Ett par minutter ut i samme video spiller ordføreren i Surnadal kommune rollen som vitne der også han slår ett slag for plassering av sykehuset på Frei…

Les mer og se videoen her…

Sex, løgn og videotape…

Kristiansund og omegn næringsforening har sluppet en heller usexy propagandavideo på sine hjemmesider og på Facebook, der det argumenteres for plassering av fellessykehuset i Storbakken på Frei. Videoen er full av udokumenterte utsagn og direkte feilinformasjon. Påstandene som i tur og orden ruller over skjermen gjentas flere ganger. Velkjent metode i propagandaøyemed men påstandene blir ikke mer sanne av den grunn…

Les mer og se videoen her…

Beste høringsuttalelse…

Høringsfristen for helseforetakets regionale konsekvensutredning er utløpt. I overkant av 60 uttalelser fra privatpersoner, organisasjoner og offentlige instanser er nå lagt ut på foretakets hjemmesider. Uttalelsene varierer stort i innhold og omfang. Kanskje den beste er ført i pennen av Norsk Sykepleierforbund. Uttalelsen fra NSF leser du her.

Helsebringende spikersuppe?!

”Ei avgjerd om lokalisering av eit nytt sjukehus til erstatning for to etablerte lokalsjukehus, vert følgd med stor merksemd. Det vil derfor naturleg nok vere stor interesse for korleis både analyser, argumentasjon og vektlegginga av ulike moment skjer. Både lokalisering av SNR og innhald skal avgjerast i lys av innbyggjarane sine behov for spesialisthelsetenester, nasjonale og regionale føringar, sikring av rekruttering og robuste fagmiljøutvikling, medisinsk og teknologisk utvikling, samferdselutvikling, og ikkje minst samarbeid med viktige aktørar som kommunane, andre helseføretak med fleire. Desse faktorane må haldast saman med føretaket si eiga evne til å utvikle fag og organisasjon, omstille og effektivisere drifta og på den måten verte innpassa i den langsiktige økonomiske bereevna. Helse Møre og Romsdal ønskjer derfor gjennom denne høyringa å synleggjere kva moment og vurderingar som er viktige for utviklinga av helseføretaket og det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Innspela som kjem til dette vil verte innarbeida i grunnlaget for avgjerda. Ulike tema som ein ønskjer spesiell tilbakemelding på, er tydeleggjort i høyringsbrevet”

Les mer her…

Soga om sjukehuset som ikkje skulle ribbast 2

Senhøstes i fjor bebudet direktør Astrid Eidsvik en rekke strukturelle endringer i HMR, som blant annet omfattet samling av akutt og fødefunksjoner. Det hele ble imidlertid kontant skutt ned av Helseminister Bent Høie i slutten av november. I bloggoppslaget «Sjakk, Dronning» fremsatte vi i den sammenheng følgende spådom:

«Neste trekk er å gjennomføre samling av funksjoner som ikke berører akutt- og fødetilbud på en måte som strider mot regjeringserklæringen. I praksis betyr det samling av ØNH, øyeavdeling, alderspsykiatri og såkalte «dobbeltfunksjoner» på rett side av brettet, det vil si i Ålesund»

Les mer her…

Beredskapsbløffen…

Den 14. mars leser man i nettutgaven av Tidens Krav at ordfører Øyen i brev til helseminister Høie, uttrykker bekymring for helikopterbasen i Kristiansund hvis det fremtidige fellessykehuset «feilplasseres» for langt sør. For offshoreberedskap gjelder en absolutt tretimersregel for å få pasienten til sykehus, sier Øyen. Han har bedt Statoil om svar på hva konsekvensen blir, hvis sykehuset plasseres slik at regelen brytes.
For øvrig liker ikke Øyen at pasienter flys til andre byer, og sier det er meningsløst med et senter for pårørende om pasientene flys til Trondheim…

Les mer her…

Der AMK Prozeß 2

Josef K. hadde tapt sin sak i første instans, men i forbindelse med domsavsigelsen ba dommeren ham om å klage til Høyesterett. En ankebehandling ville øke sakens legitimitet, sa dommeren, og Josef K. hadde ikke valg. Slik gikk det til at Josef K. fikk berammet sin sak,
№ 98-13 til torsdag den 12. desember 2013. Det var den eneste mulige dagen, men i god tid før jul. Josef K. forberedte seg vel på at saken skulle tas opp til fornyet behandling…

Les mer her…