Fra NMS til SNR – Et tilbakeblikk på hendelser i sykehussagaen…

Det er i dag hele fem år siden denne sykehusbloggen så dagens lys. Likevel relativt kort tid i et perspektiv der fylkestinget i Møre & Romsdal vedtok å bygge nytt sykehus i Molde på Lundavang i desember 2001. Men det har vel skjedd mer de siste fem årene enn i alle foregående år til sammen vil vi tro, der status presens er at det skal bygges et nytt fellessykehus for Nordmøre & Romsdal på Hjelset. Her presenteres et tilbakeblikk på noen av hendelsene som har ledet til dagens situasjon.

Januar 2012: Helseminister Strøm-Erichsen rydder styrerommene der hele styret i HMN kastes. Tidligere styreleder Kolbjørn Almlid tar et oppgjør med ministeren i Aftenposten. På lederplass i Romsdals Budstikke stilles spørsmålet, «Hvem lytter Strøm-Erichsen til?» Svaret var allerede gitt et år i forveien gjennom avsløringene til NRK.

Oktober 2012: Debatten om fellessykehus har allerede gått heftig i noen måneder, når fylkesstyret i Møre & Romsdal AP bereder grunnen for fellessykehuset i en udemokratisk prosess som nestor i partiet, Kåre Ellingsgård, ikke nøler med karakteriserer som et kupp.

Desember 2012: Direktør Astrid Eidsvik offentliggjør sin innstilling til utviklingsplan for HMR, herunder valg av sykehusløsning. Valget stod mellom hele sju ulike modeller. Eidsvik valgte en bynær variant av 3-alternativene, til stor begeistring for ordfører Øyen i Kristiansund.

Februar 2013: Byene posisjonerer seg i kampen om å bli valgt som vertskommune for nytt fellessykehus. Kristiansund presenterer sine to alternativ som i praksis blir Storbakken på Frei da tomta på Høgset viser seg å være uegnet og derfor velges bort av Gjemnes kommune noe senere i prosessen.

September 2013: Sykehussaken er ikke et stort tema i valgkampen der den rød-grønne regjeringen taper stortingsvalget. Men åpenbart en strek i regningen for fellessykehusets arkitekter, og som det skal vise seg, helt avgjørende for utfallet av sykehussaken.

Desember 2013: Direktør Astrid Eidsvik får aldri gjennomført noen sparetiltak som monner i sin regjeringstid, der foretaket i gjennomsnitt har et overforbruk på 200.000,- hver eneste dag. Det hele er ganske frustrerende da mantraet fra HMN er, ingen sparing, ikke nytt sjukehus.

Februar 2014: På dette tidspunktet er det fremdeles helt i det blå hva det nye sykehuset skal inneholde av funksjoner og hvordan det skal dimensjoneres. På lederplass spør Romsdals Budstikke om det kanskje er meningen å bygge et nytt sykehus så lite som mulig. Vi tenkte både da og nå at det kanskje også var direktør Eidsvik sin plan.

Mars 2014: Det begynner å dra seg til og som i alle kriger dør sannheten først. Slik også i «sykehuskrigen» der ordfører Øyen i Kristiansund skriver brev til helseminister Høie, der han ikke går av veien for en bløff om økonomien i helseforetaket og om sokkelberedskapen for oljebransjen.

Juni 2014: Ordfører Øyen som ikke har for vane å telle de tapte slag på seierens dag, tar ordfører Bjerkeset i nabokommunen Gjemnes i skolerett, etter at formannskapet der har tatt seg den frihet å be om utredning av kommunens sykehustomt på Astad etter anbefaling fra konsulentfirmaet Norconsult. Og samtidig styrer direktør Eidsvik skuta på en måte som fremdeles ikke bærer frukter med hensyn til å få økonomien på rett kjøl.

August 2014: Etter to års hardt arbeid sender direktør Eidsvik sitt Idéfasedokument ut på høring. Vi var ikke imponert. Det var heller ikke konsulentfirmaet Holte Consulting som var satt til å kvalitetssikre arbeidet, der de i begynnelsen av desember gir Eidsvik helslakt i sin rapport.

Oktober 2014: Styreleder Styve- Holte går i protest og direktør Trond Michael Andersen i HMN blir de facto sparket av helseminister Høie dagen etter, bare 14 måneder etter at han tiltrådte stillingen. Umiddelbart er ikke dette en begivenhet som skaper store overskrifter i media. Det skal snart vise seg å endre seg.

November 2014: Fremdeles sitter man stille i båten i Kristiansund der man har områdd seg og skaffet til veie gratis sykehustomt i Storbakken på Frei. Det sjenerøse stuntet har til hensikt å ”nulle ut forskjellen” mellom tomta på Frei og tomta på Hjelset som eies av helseforetaket.

Desember 2014: Helvete bryter løs i Kristiansund den 4. desember når direktør Eidsvik går på dagen. Garantisten for fellessykehus på Storbakken kastet inn håndkle da hun ikke kunne godta at hennes syn på tomtevalg ikke skulle være førende også for HMN. Politikere, sykehusansatte og byens befolkning for øvrig er fremdeles i sjokk når styrene og helseminister Høie vedtar å legge fellessykehuset til Hjelset.

Januar 2015: Sjokkbølgene har knapt lagt seg før sykehusstriden blusser opp igjen. I Kristiansund mener man at demokratiet står for fall, der ordfører Øyen er overbevist om at vedtakene viser at «kampen var fikset». Det kjøres kampanje for å få høring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, som krones med hell da SKK den 13. januar beslutter at Høie må forklare seg for komitéen.

Mai 2015: Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitéen gjennomfører sin høring i februar. Resultatet kommer i mai der Høie frifinnes. Samtidig blir det klart at ordføreren i Aure kommune, Ingunn Oldervik Golmen, feilinformerte Stortinget under sin forklaring. Golmen var for øvrig i godt selskap med Roger Ingebrigtsen i så måte.

Oktober 2015: Kristiansund kommune stevner Staten for å få omgjort vedtakene i sykehussaken. Samtidig presenterer ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre nytt tankegods i sykehussaken for et «Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling».

September 2016: Kristiansund kommune taper på alle punkter mot staten når dommen faller i juni. Det forhindrer ikke at kommunestyret vedtar å anke saken til lagmannsretten, mot råd fra både byens ordfører, rådmann og innleid juridisk ekspertise. Ankesaken er berammet til 7. juni i år.

Det vil være mer enn oppsiktsvekkende om Kristiansund kommune når fram med sin anke. Samtidig foregår planleggingen av SNR for fullt. Og så vil tiden vise om et nytt rekapitulerende oppslag på denne bloggen en gang i 2022, også kan berette om et ferdig fellessykehus for Nordmøre & Romsdal på Hjelset.